دانلود رایگان مقالات حقوق بین الملل

سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1396 ساعت 13:33
دانلود رایگان مقالات حقوق بین الملل

کمی در مورد حقوق بین الملل:
قوانین بین المللی مجموعه ای از قوانین به طور کلی در نظر گرفته و پذیرفته شده به عنوان اتصال در روابط میان دولت و بین ملت ها است. آن را به عنوان یک چارچوب برای عمل روابط پایدار و سازمان یافته بین المللی است.  قوانین بین المللی از سیستم های حقوقی مبتنی بر دولت است که در آن در درجه اول به کشورهای نه به شهروندان خصوصی قابل اجرا متفاوت است. قانون ملی ممکن است تبدیل شدن به قانون بین المللی در هنگام معاهدات تفویض صلاحیت ملی به دادگاه فراملی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و یا دادگاه جنایی بین المللی. معاهداتی همچون معاهده ژنو ممکن است قانون ملی نیاز به مطابقت با قطعات مربوطه.بخش عمده ای از قوانین بین المللی حکومت مبتنی بر رضایت است. این به این معنی است که یک عضو دولت موظف به رعایت این نوع از قوانین بین المللی، مگر اینکه آن را به صراحت به یک دوره خاص از رفتار پذیرفت. این یک مسئله حاکمیت دولت است. با این حال، جنبه های دیگری از قوانین بین المللی است مبتنی بر رضایت نیست اما هنوز هم مانند قانون و بی چون و چرا هنجارهای بین المللی عرفی بر بازیگران دولتی و غیر دولتی واجب است (قواعد آمره)واژگان
اصطلاح "قوانین بین المللی" می توانید به سه مکاتب حقوقی متمایز مراجعه کنید:
     قوانین بین المللی عمومی، که حاکم بر روابط بین دولت ها و نهادهای بین المللی است. این شامل این زمینه قانونی: قانون معاهده، قانون دریا، حقوق بین الملل کیفری، قوانین جنگ یا حقوق بشردوستانه بین المللی، قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق پناهندگان
     حقوق بینالملل خصوصی، و یا تعارض قوانین، که به سؤالاتی از (1) که صلاحیت ممکن است یک مورد را بشنود، و (2) ماده واحده قانون که صلاحیت رسیدگی به مسائل در مورد اعمال می شود.
     فراملی یا قانون سازمان های فراملی، که مربوط به توافقنامه های منطقه که در آن قوانین از دولت های ملی ممکن است غیر قابل کاربرد برگزار شد زمانی که متضاد با نظام حقوقی فراملی که آن ملت است میثاق به یک جمعی فراملی
تاریخمتفکر ایتالیایی سر Alberico جنتیلی اذعان شده است که بنیانگذار علم حقوق بین الملل مطالعه جدید بر قوانین بین المللی در اوایل قرن 19 شروع می شود، اما ریشه های آن به عقب برگردد حداقل به قرن 16، و Alberico جنتیلی، فرانسیسکو د ویتوریا و هوگو Grotius از "پدران قانون بین المللی است." چند سیستم قانونی در اروپا، از جمله سیستم مدون کشورهای قاره اروپا و حقوق عرفی انگلیسی، بر اساس تصمیمات توسط قضات و نه با کدهای نوشته شده است. مناطق دیگر توسعه یافته متفاوت سیستم های حقوقی، با چینی قانونی قدمت سنت به بیش از چهار هزار سال، اگر چه در پایان قرن 19 بود، هنوز هم هیچ یک از کدهای نوشته شده برای دعاوی مدنی وجود دارد.  برخی از شک اثربخشی قوانین بین المللی، به عنوان آنها اجرای قوانین بین المللی به عنوان یک گزینه سیاست در میان دیگران برای مقابله با معضلات جهان را ببینید. آنها می گویند که قوانین بین المللی باید با دیگر،، گزینه احتمالا موثرتر قوانین بین المللی مورد ارزیابی قرار گیردمنابع حقوق بین المللنوشتار اصلی: منابع حقوق بین المللقوانین بین المللی است از تصمیم گیرندگان و محققان به دنبال به منظور بررسی قاعده حقوقی اساسی حاکم یک دعوای حقوقی و یا گفتمان علمی منبع می شوند. منابع حقوق بین الملل اعمال شده توسط جامعه ملل برای پیدا کردن مطالب از قوانین بین المللی تحت مقاله 38.1 از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است: معاهدات، آداب و رسوم، و اصول کلی به عنوان سه منبع اولی که؛ و تصمیمات قضایی و نوشته های علمی به صراحت به عنوان منابع شرکت تابعه از قوانین بین المللی تعیین شده است. بسیاری از دانشمندان توافق دارند که این واقعیت است که منابع به ترتیب در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مرتب نشان می دهد یک سلسله مراتب ضمنی از منابع. با این حال، هیچ مدرکی دال بتن، در تصمیمات دادگاهها و دیوانهای دادگستری بین المللی، برای حمایت از چنین سلسله مراتب، حداقل زمانی که آن را در مورد انتخاب آداب و رسوم و معاهدات بین المللی است. علاوه بر این، بر خلاف ماده 21 اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی، که به وضوح سلسله مراتب قانون قابل اجرا را تعریف می کند (یا منابع حقوق بین الملل)، زبان از ماده 38 به صراحت نمی سلسله مراتب منابع پشتیبانی می کنند.منابع به طیف وسیعی از نظریه های سیاسی و حقوقی تحت تاثیر قرار گرفته است. در طول قرن 20، آن را با پوزیتیویست قانونی که یک کشور مستقل می تواند قدرت خود را به رضایت به یک توافق با توجه به اصل servanda الزامآور بودن SUNT عمل محدود به رسمیت شناخته شد. این دیدگاه مبتنی بر رضایت طرفین از قوانین بین المللی در سال 1920 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بینالمللی، که توسط منشور سازمان ملل متحد موفق شد و در ماده 7 سازمان ملل متحد از 1946 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری حفظ منعکس شدانواع قوانین بین المللیقانون عمومی بین المللینوشتار اصلی: قوانین بین المللی عمومیقوانین بین المللی عمومی (یا قانون عمومی بین المللی) در مورد روابط معاهده بین ملت ها و افراد است که موضوع حقوق بین الملل محسوب می شود. موازین حقوق بین الملل سرچشمه گرفته یا:
    
سفارشی، و یا حقوق بین الملل عرفی (عمل سازگار دولت همراه با مدرک opinio)
    
استانداردهای در سطح جهان پذیرفته رفتار (قواعد آمره شناخته شده به عنوان قواعد آمره و یا آمره IUS) یا
    
تدوین مندرج در توافقات معمولی، به طور کلی معاهدات نامیده می شوند.ماده 13 از منشور سازمان ملل متحد ملزم مجمع عمومی سازمان ملل به آغاز مطالعه و توصیه هایی است که تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن است. مدارک و شواهد از اجماع یا عمل دولت می تواند گاهی اوقات از قطعنامه های بین دولتی و یا نظرات حقوقی دانشگاهی و متخصص مشتق شده باشد (گاهی اوقات نامیده می شوند حقوق نرم).
حقوق بینالملل خصوصی
نوشتار اصلی: تعارض قوانین
تعارض قوانین، اغلب "حقوق بین الملل خصوصی" به نام در حوزه های قضایی قانون مدنی، از حقوق بین الملل عمومی متمایز به دلیل آن حاکم درگیری بین افراد خصوصی و نه از دولت ها (و یا سایر نهادهای بین المللی با ایستاده). آن را مربوط به پرسش که صلاحیت باید اجازه داشته باشد به شنیدن یک دعوای حقوقی میان دو طرف خصوصی، و قانون که صلاحیت باید اعمال می شود، بنابراین طرح مسائل حقوق بین الملل. شرکت امروز به طور فزاینده ای قادر به تغییر پایتخت و عرضه نیروی کار زنجیره ای در سراسر مرزها، و همچنین تجارت با شرکت های خارج از کشور. این افزایش تعداد اختلافات از طبیعت بین دولت در خارج از چارچوب قانونی واحد، و مسائل مربوط به اجرا درآمدن از شیوه های استاندارد افزایش می دهد. افزایش تعداد کسب و کار استفاده داوری تجاری تحت کنوانسیون نیویورک 1958.
فراملینوشتار اصلی: قانون فراملیسیستم "فراملی" بوجود می آیند که ملت به صراحت از حق خود برای تصمیم گیری قضایی خاصی را به یک دادگاه مشترک واگذارتصمیمات دادگاه مشترک به طور مستقیم در هر ملت حزب موثر هستند، و مقدم بر تصمیمات گرفته شده توسط دادگاه های ملی است.  اتحادیه اروپا یک مثال از یک سازمان پیمان بین المللی است که پیاده سازی یک چارچوب قانونی فراملی، با دادگاه عدالت اروپا داشتن برتری بر همه دادگاه ها عضو ملت در ماده قانون اتحادیه اروپا است.دادگاه های بین المللیهستند بدن متعدد بین المللی ایجاد شده توسط معاهدات قضاوت در مورد مسائل حقوقی جایی که ممکن است صلاحیت وجود دارد. تنها ادعا صلاحیت جهانی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. دیگران: سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی (زمانی که سیستم های ملی کاملا شکست خورده و معاهده رم قابل اجرا است) و دادگاه داوری ورزشی.شرق آفریقا انجمننوشتار اصلی: جامعه آفریقای شرقوجود دارد جاه طلبی را به جامعه آفریقای شرق، متشکل از کنیا، تانزانیا، اوگاندا، بروندی و رواندا، فدراسیون سیاسی با فرم خود را از اتصال فراملی، اما این تلاش محقق نشده است.اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی
نوشتار اصلی: اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی
اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی در خدمت قاره آمریکای جنوبی. این در نظر دارد برای ایجاد یک چارچوب شبیه به اتحادیه اروپا تا پایان سال 2019. پیش بینی این است به گذرنامه خود را دارد و ارز، و موانع محدود به تجارت.
آند جامعه ملل
نوشتار اصلی: آند جامعه ملل
آند جامعه ملل اولین تلاش برای یکپارچه سازی کشورهای کوه های آند در جنوب امریکا است. آن را با توافقنامه کارتاگنا از 26 آغاز کار سال 1969، و متشکل از چهار کشور: بولیوی، کلمبیا، اکوادور و پرو است. آند انجمن زیر قوانین فراملی، به نام موافقتنامه، که برای این کشورها الزامی است

دانلود رایگان مقاله حقوق بین الملل در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل             
دانلود رایگان مقاله حقوق بین الملل در مورد حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس   
دانلود رایگان مقاله حقوق بین الملل در مورد چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل 
دانلود رایگان مقاله حقوق بین الملل در مورد روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی  
دانلود رایگان مقاله حقوق بین الملل در مورد روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی   
دانلود رایگان مقاله حقوق بین الملل در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .